ptt-kargo-posta-şube-acentelik-bayilik-franchise-franchising-şartlarıPTT, şubelerinin olmadığı yerlerde acentelikler-bayilikler veriyor. 
PTT Bayiliği ile ilgili resmi yazı ve bayilik şartları aşağıda bilginize sunulmuştur:
PTT Acentelikleri verilecektir / 11.02.2014

T.C.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
………. PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

ACENTELİK İLANI

Gerçek ve tüzel kişilere; teminat alınmak suretiyle PTT Şubesi bulunmayan belde ve köylerde PTT şubelerinde yürütülen hizmetleri vermek üzere otomasyon sistemine açık PTT Acentelikleri verilecektir.
PTT Acentesine, yürürlükte bulunan mevzuata göre ödenecek KDV düşüldükten sonra her ay; kabul ettiği posta ve telgraf hizmetleri ile havale/çek hizmetlerinden elde edilen gelirden % 50 oranında, sözleşmeye dayalı olarak yürütülen hizmetler karşılığında Kuruluşumuzca alınan komisyonun % 40’ ı oranında bey’iye verilecektir.
Bir önceki takvim yılı içerisinde acentelere ödenen en yüksek bir aylık bey’iye gözetilmek suretiyle, PTT Yönetim Kurulunca belirlenecek aylık miktardan daha az aylık bey’iye elde eden acentelere, 16 yaşından büyüklere uygulanan asgari ücret brüt tutarını geçmemek üzere, PTT Yönetim Kurulunca belirlenecek oranlara göre her ay yardım yapılabilecektir.
Buna göre; Yönetim Kurulumuzun 03/05/2011 tarihli ve 161 sayılı kararı gereğince; 2011 yılından itibaren, 16 yaşından büyüklere uygulanan asgari ücret aylık tutarı göz önünde bulundurularak asgari ücretin brüt tutarının altında prim elde eden acentelere, asgari ücret brüt tutarı net ele geçecek şekilde destek primi olarak yardım yapılacaktır.
Bu kapsamda; Başmüdürlüğümüz hizmet sahası dahilinde açılacak aşağıda belirtilen Acenteliklere en az bir yıllık sözleşme imzalanması suretiyle görevlendirme yapılacaktır.
İlan süresi 11/02/2014 tarihi ile 17/02/2014 tarihi arasındadır. İstekliler ilan tarihini takip eden 10 günlük sürenin son günü olan 27/02/2014 tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru yapabilecektir. (Süreler takvim günü olarak hesaplanacaktır.)
Acentelik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na göre kurulmuş tüzel kişilerin temsilcilerinde;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Reşit ve mümeyyiz olmak,
c) Bir yargı kararı ile kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,
e) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
f) PTT Merkez Müdürlüğünce bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre uygunluğu kabul edilen bir işyerini temin etme imkanına sahip bulunmak, şartları aranacaktır.
Acenteliğe istekli olan;
a) Gerçek kişiler için;
1) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya PTT tarafından onaylanmış sureti,
3) Adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı,
4) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
5) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı.
b) Tüzel kişiler için;
1) Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya PTT tarafından onaylı sureti,
2) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri aslı veya PTT tarafından onaylı sureti,
3) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiler için adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı, eklenmek suretiyle ilanda gösterilen PTT Merkez Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile başvurabileceklerdir.
Acenteliklere ilişkin tüm dokümanlar …… PTT Başmüdürlüğü, ilanda belirtilen PTT Merkez Müdürlüğü ve www.ptt.gov.tr adresinden temin edilebilecektir. ../../2014

PTT İDARESİ, ACENTELİK AÇILACAK AŞAĞIDA ADI GEÇEN YERLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA YETKİSİNE SAHİPTİR. 
Kamuoyuna duyurulur.

BAŞMÜDÜRLÜĞÜ ADI İLİ İLÇESİ MÜLKİ TAKSİMATI MERKEZ ADI
ANTALYA ORMANA ANTALYA AKSEKİ BELDE AKSEKİ
İZMİR BOZDAĞ İZMİR ÖDEMİŞ MAHALLE ÖDEMİŞ
İZMİR BADEMLİ İZMİR ÖDEMİŞ MAHALLE ÖDEMİŞ
MUĞLA YALI MUĞLA BODRUM BELDE BODRUM